ทำความรู้จักกับ e-book หนังสือออนไลน์

E-book หรือ  Electronic Book คือหนังสือที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่คล้ายการอ่านคล้ายหนังสือของจริง  แต่จะมาในลักษณะของแฟ้มข้อมูล ใช้เปิดอ่านผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ , Tablet , Smart phone ได้  ทั้งในระบบ Off – line  และ On – Line โดยมีลักษณะพิเศษ คือ สามารถสื่อสารกับผู้อ่าน ได้ในลักษณะของMultimedia ได้แก่ ข้อความ , ภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว , เสียง อีกทั้งยังสร้างปฏิสัมพันธ์  โต้ตอบกับผู้อ่านได้ แต่ก็ยังคงรักษาความเป็นหนังสือเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา รวมถึงลักษณะการเปิดอ่าน นอกจากนี้ E-book ยังสอดแทรกภาพนิ่ง , ภาพเคลื่อนไหว , เสียง , แบบทดสอบ ได้อีกด้วย อีกข้อสำคัญก็คือ E-book อัพเดทปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอด ต่างจากหนังสือธรรมดาทั่วไป

e-book แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่

  1. Textbooks

เป็น e-book ที่มีการแปลงข้อมูลมาจากหนังสือ แต่เพิ่มศักยภาพการนำเสนอ รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับ e-book โดยการใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การเปิดหนังสือการสืบค้น หรือ การคัดเลือกข้อความที่ต้องการ เป็นต้น

  1. Talking Books

เป็นหนังสือ Electronic ที่มีเสียงอ่านเมื่อคุณเปิดอ่าน เหมาะสำหรับหนังสือเด็กพึ่งเริ่มเรียนรู้ภาษา รวมทั้งผู้กำลังฝึกภาษาที่ 2  หรือฝึกภาษาใหม่ เป็นต้น

  1. StaticPicture Books

เน้นการจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ ภาพนิ่ง/อัลบั้มภาพ พร้อมด้วยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอ เช่น การขยาย, ย่อขนาดของภาพ/ตัวอักษร การแต่งเติมภาพ การ cropping  รวมทั้งเพิ่มข้อมูลเชื่อมโยง เช่น มีข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม , เชื่อมข้อมูลเสียงประกอบ เป็นต้น

  1. Moving PictureBooks

เน้นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ  Video Clips หรือภาพยนตร์สั้น ๆ รวมเข้ากับข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวหนังสือ ผู้อ่านจะเลือกรับชมศึกษาข้อมูลได้ ส่วนมากนิยมนำเสนอข้อมูลอันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญๆ เช่น ภาพเหตุการณ์สงครามโลก ภาพเหตุการณ์ความสำเร็จของโลก เป็นต้น

  1. Multimedia

เป็นหนังสือ Electronic ที่เน้นนำเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระในลักษณะสื่อผสมระหว่างสื่อภาพ และ สื่อประเภทเสียง ในลักษณะต่าง ๆ บวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์

  1. Polymediabooks

เป็นหนังสือ Electronic ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือ Multimedia แต่มีความหลากหลายในด้านเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภายในเล่มซึ่งบันทึกไว้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ตัวหนังสือภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และอื่นๆ

  1. Hypermedia Books

มีคุณลักษณะเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายในเล่ม  ซึ่งผู้อ่านสามารถคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาสาระที่ออกแบบเชื่อมโยงกันภายใน  นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงแหล่งเอกสารภายนอก เมื่อเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ได้อีกด้วย

  1. Intelligent ElectronicBooks

มีการใช้โปรแกรมชั้นสูงซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่าน เสมือนหนังสืออัจฉริยะ

  1. Telemedia ElectronicBooks

โดยรวมคล้าย Hypermedia Electronic Books แต่มุ่งไปที่การเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกผ่านทางระบบเครือข่าย ทั้งเครือข่ายเปิด กับ เครือข่ายเฉพาะสมาชิก

  1. Cyberspace Books

มีลักษณะเหมือนกับ e-book แบบด้านบนแล้วนำมาผสมกัน สามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลได้ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก นำเสนอข้อมูลในระบบอันหลากหลาย รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้อย่างหลากหลายด้วย